NEWS AND EVENTS

  ORGANIZING COMMITTEES
  Conference Chair:  
  Professor David Hui, University of New Orleans
    
   
  Conference Co-Chair: 
  Luciano Feo,  University of Salerno, Italy
  European Editor Composites B Jounal

   
  Co-organizers: 
  University of Salerno, Italy
     

  Technical co-chairs
  Tamio Endo      (Gifu U., Japan)
  Luciano Feo     (U. Salerno, Italy)
  Guangxian Li    (Sichuan U., China)
  Paolo Mele        (Muroran Inst. Tech., Japan)
  T.  Rousakis      (D.U.Th. Xanthi, Greece)
  Minhao Zhu        (Southwest Jiaotong University, China)


  ICCE-28 Scientific Committee and Review Board
   
  Gagik Ayvazyan
  Ramon Artiaga
  Gianluca Cicala
  Abdalla Darwish
  Kazuhiro Endo  (vice chair)
  Antonio Ferreira
  Mizi Fan
  Qinghong Fang
  Joseph N. Grima
  Hanns-Ulrich Habermeier
  Ing Kong (vice chair) 
  Raymond W.M. Kwok
  Yu Lei 
  Jinsong Leng
  Paolo Lonetti
  Jiang Man
  Paolo Mele
  Fanbin Meng
  Antonio Pantano
  Qi Wang
  QingHua Wang
  C.P. Wong 
  P.K. Wong
  Zhishen Wu
  Xiaoling Xu
  Guoqiang Yuan
  Changchun Zhou
  Jianren Zhou  (vice chair)
  Bernardo Zuccarello
   

          
  ICCE-26 Editorial and Advisory Board
   
  Debes Bhattacharyya
  Victor Birman
  Philippe Boisse
  Abdalla Darwish
  Richard Degenhardt
  Jean Ebothe
  Tamio Endo
  Mizi Fan
  A. Munoz Gonzalez
  Jihua Gou
  Nikhil Gupta
  Satoru Kaneko
  Judie Kong
  Lubomir Lapcik
  Alan K.T. Lau
  Joong-Hee Lee
  Guoqiang Li
  Jiri Militky
  Ayman Mosallam
  Carlos Navarro
  Y. Nakamura
  J.M. Park
  M.J. Pindera
  Rosa Penna
  Kyong Y. Rhee
  Jag Sankar
  C.M.M.Mota Soares
  A.H. Sofiyev
  Gary Tsui
  Shiren Wang
  Gunnar Westin
  Hesheng Xia
  Zuowan Zhou